top of page
Search

DBD e-Filling EP. 3 เรื่อง รายการย่อในงบการเงิน จัดประเภทยังไงดี? ลูกหนี้อื่น VS สินทรัพย์หมุนเวียน

ลูกหนี้อื่น คือ สิทธิที่กิจการสามารถเรียกร้องให้บุคคลภายนอกชำระเงินให้กิจการ ตามจำนวนเงินที่ค้างชำระอยู่*


ดังนั้น รายการสินทรัพย์อื่นใด ที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องเงินได้คสรถูกจัดประเภทลูกหนี้อื่น นอกนั้นเป็น สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น


ลูกหนี้อื่น

- ลูกหนี้กรมสรรพากร

- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

- เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้า


สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

- เงินประกันการใช้ไฟฟ้า/ประปา

- เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน


อ้างอิง : ตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (ก่อนเปลี่ยนเป็นสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์)808 views0 comments

Comments


bottom of page