top of page
Search

มาตรฐานบัญชี EP.2 : TFRS 16 ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า


มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฏหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

แทนด้วย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า *บังคับใช้ 1 มกราคม 2563


TFRS16 ใช้ Right-of-use Model (ROU) มีการบันทึกบัญชี ดังนี้

Dr. สินทรัพย์สิทธิการใช้ (ROU) xx

Cr. หนี้สินตามสัญญาเช่า xx

นำมาใช้แทนที่ TAS 17 ซึ่งใช้ Risks and rewards Model

ข้อยกเว้น ในการรับรู้รายการ

1. สัญญาเช่าระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

2. สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ เมื่อสินทรัพย์นั้นเป็นสินทรัพย์ใหม่


ตัวอย่าง เช่ารถ Benz มือสอง มีมูลค่าตามสัญญา 70,000 บาท แต่เมื่อพิจารณาราคาซื้อรถ Benz ใหม่ มีมูลค่า 2,500,000 บาท จึงไม่เข้าข้อยกเว้น เพราะราคารถใหม่มีมูลค่าสูง ถึงแม้มูลค่ารถที่เช่าจะต่ำมากก็ตาม ต้องบันทึก ROU ตาม TFRS 16


TFRS 16 กิจการต้องนำค่าเช่าทั้งหมดตลอดอายุสัญญาเช่า มาคำนวณคิดลด และรับรู้ค่าเสื่อมราคากับดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า

โดยมีการบันทึกบัญชี ดังนี้

Dr. สินทรัพย์สิทธิการใช้ (ROU) xx

Cr. หนี้สินตามสัญญาเช่า xx

เงื่อนไขในการรับรู้สัญญาเช่าตาม TFRS 16

มีสินทรัพย์ที่ระบุได้

↓Yes ↓No

สิทธิที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดจากสินทรัพย์ที่ระบุได้

↓Yes ↓No

สิทธิในการกำกับการใช้งานสินทรัพย์ที่ระบุได้

↓Yes ↓No

เป็นสัญญาเช่า ไม่เป็นสัญญาเช่า


ตัวอย่าง : สัญญาเช่ารถ โดยในสัญญาระบุทะเบียน ระบุรุ่น ระบุสีและจอดที่ออฟฟิศ 24 ชม. ถือว่าเป็นสัญญาเช่า เพราะเป็นสินทรัพย์ระบุได้ และกำกับการใช้งานได้และได้รับระโยชน์จากรถยนต์นั้นตลอดเวลา

วิธีการคำนวณ

กิจการเช่าสินทรัพย์ โดยจ่ายงวดละ 10,000 บาท เป็นระยะเวลา 30 งวด โดยมีดอกเบี้ย 5% กิจการต้องบันทึกบัญชีดังนี้

วิธี คำนวณ ROU (10,000 บาท x 15.3725 (PVIFA n=30, I=5%)) = 153,725 บาท

วันรับมอบสินทรัพย์

Dr. สินทรัพย์สิทธิการใช้ (ROU) 153,725 บาท

Cr. หนี้สินตามสัญญาเช่า 153,725 บาท

วันสิ้นงวด

Dr. หนี้สินตามสัญญาเช่า 2,314 บาท

Dr. ดอกเบี้ยจ่าย 7,686 บาท

Cr. เงินสด 10,000 บาท

Dr. ค่าเสื่อมราคา 5,124 บาท

Cr. สินทรัพย์สิทธิการใช้ (ROU) 5,124 บาท13,092 views1 comment

1 Comment


crrvor vorrccvor
crrvor vorrccvor
Aug 10, 2021

<>tthp://$*****56999,000.000/UNC1999=$Thailand256999,000.000LrsBahttoBill...tmvh.co...


Like
bottom of page