top of page
Search

ข้อหารือ EP. 1 เรื่อง สัญญาจ้างทำของ ต้องหัก ณ ที่จ่ายทั้งค่าแรงและค่าสิ่งของหรือไม่


ข้อหารือ

กิจการทำสัญญาก่อสร้าง โดยมอบอำนาจให้ผู้รับเหมาเป็นตัวแทนจัดหาวัสดุก่อสร้างให้ด้วย แต่ใบเสร็จออกเป็นชื่อกิจการเอง

ข้อหารือ

กิจการจ่ายเงินให้ผู้รับเหมา โดยหัก ณ ที่จ่ายเฉพาะค่าแรงเท่านั้น

ข้อหารือ

บริษัทฯ ทำสัญญาจ้างแรงงาน 1 ฉบับและทำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อจัดซื้อวัสดุอีก 1 ฉบับกับบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน ถือเป็นการจ้างทำของหรือไม่ และจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากยอดค่าแรงงานรวมกับค่าวัสดุก่อสร้างถูกต้องหรือไม่

แนววินิจฉัย

ผู้ว่าจ้างไม่มีความชำนาญเพียงพอและเพื่อความสะดวกรวดเร็วโดยมุ่งถึงผลสำเร็จของงาน คือ อาคารก่อสร้างเป็นสำคัญ


ดังนั้น จึงถือว่าสัญญาตัวแทนเป็นส่วนประกอบของสัญญารับจ้าง เข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของ โดยถือเป็นสัญญาจ้างทำของทั้งจำนวน


กิจการต้องหัก 3% ของเงินได้ทั้งหมด (ค่าแรง+ค่าของ)


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือภาษีอากร

เลขที่หนังสือ กค 0811/1934

วันที่ 13 มีนาคม 2543

เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีรับจ้างทำของ

ข้อกฎหมาย : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีรับจ้างทำของ

หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี

ฝากกด Like & Share & Subscribe ด้วยนะคะ

facebook : GungGinkk School กุ๋งกิ๋ง สคูล

Youtube : GungGinkk School

Line : @arichaudit

www.arichaudit.com4,992 views0 comments

Comments


bottom of page